Jméno
Heslo
  registrace
zapomenuté heslo

Všeobecné obchodní podmínky

1 Definice základních pojmů

Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy obsažené v těchto VOP nebo ve smlouvě o půjčce následující význam:

1.1 „Dlužník“ - fyzická osoba starší 18 let, která s věřitelem uzavřela smlouvu o půjčce.

1.2 „Registrovaná osoba“ - osoba, která úspěšně provedla registraci na webový portál.

1.3 „Občanský zákoník“ - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k okamžiku poskytnutí půjčky.

1.4 „Poplatek“ - částka, kterou se dlužník zavazuje uhradit věřiteli za zpracování žádosti o půjčku a poskytnutí půjčky.

1.5 „Půjčka“ - peněžní prostředky přenechané věřitelem dlužníkovi dle smlouvy o půjčce.

1.6 „Smlouva o půjčce“ - smlouva o půjčce uzavřená mezi dlužníkem a věřitelem postupem dle  těchto VOP.

1.7  „Věřitel“ - obchodní společnost UNICOM INVEST spol. s r.o., IČ 62027514, se sídlem Keřová 320/9, 30100 Plzeň zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6642.

1.8 „VOP“ - všeobecné obchodní podmínky, ve znění jejich případných změn a dodatků.

1.9 „Webový portál“ - internetové stránky věřitele dostupné na webové adrese www.penizerychle.info.

1.10 „Zákon o spotřebitelském úvěru“ - zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

2 Úvodní ustanovení

2.1 Tyto VOP obsahují základní pravidla, kterými se řídí veškeré vztahy mezi věřitelem a dlužníkem ze smlouvy o půjčce nebo v souvislosti s ní a tvoří přílohu každé smlouvy o půjčce. Uzavřením smlouvy o půjčce dlužník potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

2.2 Platné a účinné znění VOP je přístupné na webovém portálu.

3 Registrace na webovém portálu

3.1 Žádost o poskytnutí půjčky jsou oprávněni podat pouze osoby, které se registrují na webovém portálu, při které pravdivě uvedou tyto údaje o své osobě:

- jméno a příjmení,

- rodné číslo,

- číslo mobilního telefonu,

- emailová adresa,

- číslo bankovního účtu,

- zdroj svých příjmů,

- adresu trvalého bydliště dle evidence obyvatel,

- kontaktní adresu, na které se skutečně zdržuje, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště.

3.2 Údaje uvedené při registraci jsou chráněny heslem zadaným při registraci. V případě ztráty hesla bude vygenerováno nové heslo a zasláno na uvedenou emailovou adresu.

3.3 K dokončení registrace je nutno uhradit jednorázový registrační poplatek ve výši  200,- Kč, a to bezhotovostním bankovním převodem z bankovního účtu zadaného při registraci. Pro účely platby věřitel zašle unikátní variabilní symbol.

Registrační poplatek slouží k prověření dlužníka v Centrálním  registru dlužníku ČR (CERD) a v Centrální evidenci exekucí (CEE) . Pokud bude prověření dlužníka negativní a bude půjčka věřitelem schválena , bude dlužníkovi  částka 200 Kč odečtena z poplatku z uzavřené první půjčky. Příklad : dlužník si požádá o půjčku ve výši 1.000 Kč na 15 dnů , celkem by měl splatit 1.250 Kč. Uhradí po 15 dnech  jen 1.050 Kč. Registrační poplatek ve výši 200 Kč se hradí jen jednou a to při  první žádosti.

3.4 Registrovaná osoba je povinna uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje, heslo a jiné identifikátory využívané k přístupu na webový portál a zavazuje se neprodleně informovat věřitele, pokud se dozví o ztrátě či neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů na webový portál.

3.5 Registrovaná osoby je zavázána z každého úkonu provedeného na webovém portálu, při kterém jsou použity její přihlašovací údaje. Věřitel proto doporučuje registrovaným osobám, aby po ukončení používání webového portálu vymazaly z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by přihlašovací údaje mohly být uloženy.

4 Uzavření Smlouvy o Půjčce

4.1 Podmínky uzavření smlouvy o půjčce věřitel na zveřejňuje na webovém portálu, zejména nabízenou výši půjčky, lhůtu pro její vrácení, výši poplatku  za zpracování žádosti o půjčku a poskytnutí půjčky a další údaje, jejichž zveřejnění je vyžadováno zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem o spotřebitelskému úvěru.

4.2 Na poskytnutí půjčky není právní nárok, věřitel si vyhrazuje právo individuálně posoudit každou žádost o půjčku. Neposkytnutí půjčky není věřitel povinen zdůvodnit.

4.3 Registrovaná osoba je oprávněna učinit věřiteli návrh na uzavření smlouvy o půjčce prostřednictvím aplikace na webovém portálu. V návrhu je nutno uvést požadovanou výši půjčky a termín pro její vrácení. Odesláním tohoto návrhu registrovaná osoba souhlasí s tím, aby věřitel v případě akceptace návrhu poskytl dlužníkovi půjčku, a to i před uplynutím lhůty, ve které je dlužník oprávněn od smlouvy o půjčce odstoupit dle čl. 9.1 VOP. Věřitel se zavazuje v případě akceptace návrhu na uzavření smlouvy o půjčce zájemce bez zbytečného odkladu informovat o poskytnutí půjčky emailovou zprávou.

4.4 Pokud výše půjčky dosahuje částky 5.000,- Kč a výše (i součet více půjček v průběhu 12 měsíců), vztahují se na smlouvu o půjčce ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. V takovém případě se věřitel zavazuje bez zbytečného odkladu zaslat dlužníkovi na jím uvedenou kontaktní adresu smlouvu o půjčce ve dvou písemných vyhotoveních (znění smlouvy ke stažení zde) a dále informace dle příloh č. 3 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru. Dlužník se zavazuje jedno jím podepsané vyhotovení smlouvy o půjčce bez zbytečného odkladu doručit na adresu sídla věřitele.

5 Poskytnutí Půjčky

5.1 Smlouva o půjčce mezi věřitelem a dlužníkem je uzavřena okamžikem poskytnutí půjčky dlužníkovi věřitelem. Půjčka je poskytnuta odepsáním dohodnuté částky z účtu věřitele, bez ohledu na dobu jejího připsání na účet dlužníka. Věřitel neodpovídá za správnost čísla účtu dlužníka uvedenou při registraci. Půjčka se tedy považuje za poskytnutou a dlužník je povinen ji vrátit i v případě, že věřitel poukázal půjčku dle údajů uvedených dlužníkem při registraci na účet, který není účtem dlužníka.

6 Poplatek

6.1 Dlužník se zavazuje spolu s vrácením půjčky zaplatit věřiteli poplatek za zpracování žádosti a poskytnutí půjčky, jehož je výše je určena ve smlouvě o půjčce a je součástí nabídky registrované osoby na uzavření smlouvy o půjčce.

6.2 Výše poplatku pokrývá náklady věřitele na zpracování a vyhodnocení návrhu na uzavření smlouvy o půjčce, na odborné posouzení schopnosti navrhovatele splatit půjčku ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru a na poskytnutí Půjčky.

7 Vrácení Půjčky

7.1 Dlužník se zavazuje vrátit půjčku a zaplatit věřiteli poplatek v den určený ve smlouvě o půjčce, a to na účet věřitele uvedený v emailové zprávě o akceptaci návrhu zaslané dlužníkovi dle čl. 4.3 VOP. Účet pro vrácení půjčky a zaplacení poplatku je rovněž uveden na webovém portálu.

7.2 Dlužník je povinen platbu opatřit variabilním symbolem uvedeným v smlouvě o půjčce. V případě porušení této povinnosti není splněn závazek dlužníka k vrácení půjčky. Půjčka se považuje za vrácenou až okamžikem, kdy dojde k identifikaci platby.

7.3 Veškeré platby dlužníka se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet věřitele.

7.4 V případě, že platba dlužníka nestačí na uspokojení všech peněžitých závazků dlužníka dle smlouvy o půjčce, bude platba věřitelem započtena na závazky dlužníka dle smlouvy o půjčce v tomto pořadí: úrok z prodlení, smluvní pokuta, poplatek a půjčka.

8 Smluvní pokuta a úrok z prodlení

8.1 Pokud dlužník nesplní závazek vrátit věřiteli půjčku a/nebo zaplatit poplatek v termínu a výši sjednaném ve smlouvě o půjčce, je dlužník v prodlení a je povinen zaplatit věřiteli též:

- zákonný úrok z prodlení z dlužné částky

- smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně; minimálně však ve výši 300 Kč.

Povinnost Dlužníka k zaplacení smluvní pokuty není vázána na zavinění dlužníka ve vztahu k porušení povinnosti vrátit půjčku a zaplatit poplatek ve sjednaném termínu a výši.

9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Dlužník je oprávněn odstoupit od smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí Půjčky. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká k datu doručení odstoupení věřiteli. V takovém případě je dlužník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení věřiteli, povinen vrátit věřiteli půjčku a zaplatit věřiteli poplatek, resp. jeho poměrnou část v závislosti na termínu vrácení půjčky. Konkrétní výše poplatku v případě odstoupení bude vypočtena věřitelem v závislosti na dobu, po kterou byla dlužníkovi poskytnuta půjčka.

10 Vzájemná komunikace

10.1 Není-li v těchto VOP uvedeno, že určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon má být učiněn písemně, je možné jej učinit též prostřednictvím elektronické pošty. Věřitel není oprávněn akceptovat oznámení, sdělení nebo jiné úkony učiněné elektronickou poštou z jiné emailové adresy, než kterou Dlužník uvedl v příslušném formuláři na Webovém portálu.

11 Řešení sporů

11.1 Veškeré spory vzniklé ze smlouvy o půjčce nebo v souvislosti s ní (včetně těchto VOP) budou s konečnou platností rozhodovány k tomu příslušnými obecnými soudy České republiky.

12 Salvátorská klauzule

12.1 V případě, že některé ustanovení VOP je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VOP v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VOP. Věřitel se zavazuje nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá původnímu ustanovení a VOP jako celku.

12.2 Provozovatel je oprávněn tyto VOP měnit a upravovat, aktualizovaná verze VOP je účinná vždy jejím uveřejněním na webovém portálu. Pro účely uzavření smlouvy o půjčce je vždy rozhodná verze VOP platná a účinná ke dni podání žádosti o poskytnutí půjčky.

12.3 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 7.11.2012